Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Brăila

uniţi pentru viaţa
Tel verde
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Brăila

Prezentarea Centrului

 

Scurt istoric

Dezvoltare în comunitate

 

I. Scurt istoric

 p2010036_250

 

Începând cu anul 2001, în Brăila a funcţionat Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog, organism fără personalitate juridică, prin Ordinul Prefectului având în vedere Ordinul comun al Ministerului de Interne nr. 128 din 27 august, Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 602 din 5 septembrie, Ministerului Administraţiei Publice nr. 4425 din 5 septembrie, Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 36219 din 30 august şi al Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 2629 din 6 septembrie 2001, privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri şi a Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (M. Of. nr. 362 din 3 august 2000) şi dispoziţiile Regulamentului de aplicare a Legii nr. 143/2000 aprobat prin H.G. nr. 1359 din 20 decembrie 2000 (M. Of. nr. 46 din 29 ianuarie 2001).

Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog a funcţionat ca urmare a unui parteneriat încheiat între instituţii guvernamentale - Instituţia Prefectului Brăila, Primaria Municipiul Braila, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braila, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila, Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Braila Direcţia de Sport a Judeţului Braila, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Braila, Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a Judeţului Braila şi organizaţia neguvernamentală Consiliul Local al Tinerilor. Activitatea centrului s-a desfăşurat în sediul din str. Polonă nr. 10.


Din luna decembrie 2005, conform HG. Nr. 1093/2004 ia fiinţă Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog.
În prezent, activitatea centrului se desfăşoară în sediul din Str. M. Eminescu Nr. 8-8 A, etaj II (lângă Farmacia Galenus - în apropierea Teatrului Maria Filotti).

 

 

 

II. Dezvoltare în comunitate

 

Trecut:

 

Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog, ca organism pus în slujba comunităţii locale Brăila, s-a aflat sub coordonarea administrativă a Instituţiei Prefectului şi s-a subordonat ierarhic Comisiei Interministeriale pentru Prevenirea Consumului Ilicit de Droguri.
Centrul a fost format din:
  • Membrii permanenţi - reprezentanţi ai I.P.J. Braila, D.S.P. Braila, I.S.J. Braila, Direcţia de Sport jud. Braila şi şi organizaţia neguvernamentala Consiliul Local al Tienerilor.
  • Plenul Centrului - compus din reprezentanţii instituţiilor statului şi societăţii civile;
  • Voluntari.

 

Prezent:

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila are în organigramă 3 posturi de specialişti - psiholog, specialist educatie - învăţământ şi medic şi este parte componentă a Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Galaţi, alături de CPECA Vrancea şi CPECA Galaţi.

 

Cadrul legislativ:

  • HG. 1093/2004 prin care s-a înfiinţat iniţial Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog;
  • HG 461/2011 prin care se a fost reglementat noul cadru organizatoric şi funcţional Agentiei Nationale Antidrog.

 

Echipa Centrului este formată din: psiholog şi specialist educatie învăţământ.

 

În prezent componenţa echipei este următoarea:
o ŞEF CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG GALAŢI: inspector de poliţie, dr. Angela Mihaela ENE
o COORDONATOR CENTRU: inspector de specialitate psih. Olga CONDRAT
o Specialist educatie invatamant - inspector de specialitate Codrescu NICOLETA

 

 

Atribuţii:

Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog realizează activităţile Agenţiei Naţionale Antidrog la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti şi au următoarele atribuţii:

 

a) coordoneazã activitãţile de reducere a cererii de droguri în plan local;
b) elaboreazã, monitorizeazã şi coordoneazã, dupã caz, proiecte locale de prevenire;
c) monitorizeazã şi coordoneazã activitãţile instituţiilor locale cu competenţe în domeniu, ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale altor parteneri sociali implicaţi în implementarea la nivel local a Planului de acţiune;
d) implementeazã, la nivel local, proiectele şi campaniile naţionale avizate de Serviciul reducerea cererii de droguri, conform procedurilor standard, în domeniul reducerii cererii de droguri;
e) iniţiazã, susţin şi monitorizeazã campanii de informare/educare, comunicare la nivel local, elaboreazã/ realizeazã materiale de informare şi educaţie antidrog şi, dupã caz, realizeazã acţiuni de cooperare cu structuri similare din statele vecine, cu acordul prealabil al conducerii Agenţiei;
f) constituie bãncile proprii de date cu privire la activitãţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri;
g) participã la elaborarea şi realizarea de studii, analize şi sinteze privind fenomenul drogurilor în plan local/regional;
h) completeazã lunar grila de indicatori cu activitãţile realizate;
i) colecteazã datele obţinute de la DIICOT şi unitãţile penitenciare privind evidenţa infracţionalitãţii la regimul drogurilor, precum şi datele privind unitãţile de detenţie, conform grilei de indicatori;
j) colecteazã datele de la instituţiile locale care furnizeazã servicii consumatorilor de droguri;
k) executã introducerea, în baza de date a Serviciului ORDT, a informaţiilor colectate de la instituţii conform fişei de urgenţã şi fişei de admitere la tratament;
l) participã la programe de formare continuã şi perfecţionare în domeniu, schimburi de experienţã, în colaborare cu alte instituţii de specialitate naţionale şi internaţionale;
m) creeazã şi actualizeazã propriile pagini de internet, cu avizul de specialitate al Agenţiei;
n) iniţiazã şi participã la activitãţi de cercetare ştiinţificã în domeniu;
o) monitorizeazã activitãţile instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale care asigurã servicii de harm-reduction;
p) stabilesc planul individualizat, pe baza evaluãrii psihologice şi sociale şi în concordanţã cu rezultatele examinãrii medicale solicitate unei unitãţi medicale, conform criteriilor prevãzute în Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 860/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
q) asigurã managementul de caz prin identificarea necesitãţilor beneficiarului, planificarea, coordonarea şi monitorizarea implementãrii mãsurilor din planul individualizat de asistenţã;
r) acordã servicii de consiliere medicalã, psihologicã şi socialã individualã şi/sau de grup;
s) asigurã consilierea consumatorilor de droguri pentru dezvoltarea şi menţinerea motivaţiei beneficiarului şi acordã servicii de psihoterapie;
t) asigurã efectuarea testãrii multidrog;
u) realizeazã, în baza solicitãrii procurorului, evaluarea consumatorului, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţã a persoanelor consumatoare de droguri;
v) asigurã furnizarea de servicii directe consumatorilor de droguri prin intermediul unor programe, proiecte sau unitãţi-pilot specializate în furnizarea de servicii de asistenţã integratã în adicţii;
w) coopereazã cu furnizorii de servicii medicale, sociale şi psihologice în vederea implementãrii planului individualizat de asistenţã;
x) colaboreazã cu unitãţile medicale în care se desfãşoarã programe terapeutice pentru consumatorii dependenţi, în vederea menţinerii continuitãţii programului integrat de asistenţã a persoanelor consumatoare de droguri;
y) colaboreazã cu unitãţile locale şi cu organizaţiile neguvernamentale în vederea elaborãrii unor programe de asistenţã, protecţie socialã şi reinserţie socioprofesionalã a persoanelor care au consumat sau consumã substanţe psihoactive;
z) asigurã confidenţialitatea datelor personale ale consumatorilor dependenţi de droguri incluşi în programul integrat de asistenţã, conform normelor în vigoare;
aa) identificã şi participã la atragerea de resurse financiare externe în vederea susţinerii materiale a obiectivelor strategice ale Agenţiei;
bb) conlucreazã cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor acesteia;
cc) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei.