Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Judeţului Braşov

uniţi pentru viaţa
Tel verde
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Judeţului Braşov

Prezentare 

 

Ca şi structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov şi-a însuşit rolul de coordonator local în aplicarea prevederilor Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog. Date fiind concluziile diagnozei locale referitoare la consumul de droguri legale şi ilegale, Centrul Regional de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, a dezvoltat şi diversificat activităţi de prevenire primară şi secundară a consumului de droguri în sistemul şcolar, în mediul familial şi în comunitate.

 

Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov îşi desfăşoară activitatea urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia Naţională Antidrog (SNA) 2013 - 2020 și Strategiile Județeane Antidrog 2013 - 2016, documente programatice ce dezvoltă cadrul de politici necesar implementării unui răspuns proactiv faţă de fenomenul consumului de droguri, alcool şi tutun, precum şi a traficului de droguri şi precursori, prin obiective specifice şi acţiuni integrate ale instituţiilor locale.


Personalul Centrului este format din următorii specialişti:

 

SAMSON Adriana Gabriela - Şef CRPECA Braşov, psiholog
IVAŞCU Alis Diana - Coordonator CPECA Braşov, inspector de specialitate - administraţie publică
COLŢA Elena - inspector de specialitate, assitent social

 

 

Atribuţii:

Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog realizează activităţile Agenţiei Naţionale Antidrog la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti şi au următoarele atribuţii principale:

 • elaborează documentele de organizare, planificare, control şi evaluare a activităţilor centrului;
 • coordonează activităţile de reducere a cererii de droguri în plan local;
 • elaborează, monitorizează, avizează şi coordonează, după caz, proiecte locale de reducere a cererii de droguri;
 • monitorizează şi coordonează activităţile instituţiilor locale cu competenţe în domeniu, a organizaţiilor neguvernamentale (ONG) şi a altor parteneri sociali implicaţi în dezvoltarea, la nivel local, a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog;
 • coordonează elaborarea şi implementarea Strategiei locale antidrog şi a Planului de acţiune, pe baza metodologiei concepute de Agenţia Naţională Antidrog şi evaluează periodic stadiul realizării acestora;
 • implementează la nivel local programe şi campanii naţionale de reducere a cererii şi ofertei de droguri;
 • iniţiază, susţine şi monitorizează campanii de informare/educare, comunicare la nivel local şi regional;
 • elaborează/ realizează materiale de informare şi educaţie antidrog şi, după caz, realizează acţiuni de cooperare cu structuri similare din statele vecine, cu acordul prealabil al conducerii Agenţiei;
 • organizează manifestări cu tematică antidrog, cu participarea comunităţii locale, mass-media şi autorităţilor publice locale (conferinţe de presă, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, emisiuni radio-tv, sesiuni de comunicări ştiinţifice, întreceri sportive, activităţi artistice şi culturale etc.) şi promovează materialele cu tematică antidrog;
 • menţine contactul cu autorităţile judecătoreşti şi alte organe judiciare;
 • colaborează cu specialiştii responsabili cu activitatea educativă şcolară ţi extraşcolară, cu consilierii educativi din şcoli, cu psihologii, sociologii şi psihopedagogii din Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică;
 • transmite trimestrial Agenţiei Naţionale Antidrog datele, conform grilei de indicatori şi ori de câte ori este nevoie, cu aprobarea Preşedintelui;
 • identifică, evidenţiază şi actualizează pe "hărţi" locurile şi mediile propice consumului de droguri;
 • constituie banca de date a centrului cu privire la activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri;
 • elaborează studii, analize şi sinteze privind fenomenul drogurilor în plan local/regional;
 • participă la programe de pregătire şi perfecţionare în domeniu, schimburi de experienţă, în colaborare cu alte instituţii de specialitate, naţionale şi internaţionale;
 • organizează reţelele de intervenţie preventivă în mediile şcolare/ universitare/ comunitare/ familiale depistate la risc;
 • monitorizează şi coordonează instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale ce asigură servicii de harm-reduction;
 • acordă asistenţă tehnică organizaţiilor neguvernamentale în scopul elaborării şi depunerii spre finanţare a proiectelor privind reducerea cererii de droguri;
 • acordă servicii de consiliere medicala/ psihologică/ socială, individuală şi de grup consumatorilor de droguri şi familiilor acestora;
 • poate organiza Puncte de informare şi documentare, potrivit normelor Agenţiei Naţionale Antidrog;
 • realizează, în baza solicitării procurorului, evaluarea consumatorului, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatore de droguri;
 • stabileşte Planul individualizat, pe baza evaluării psihologice şi sociale şi în concordanţă cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unităţi medicale, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul de aplicare a Legii 143/2000;
 • cooperează cu furnizorii de servicii medicale, sociale şi psihologice în vederea implementării Planului individualizat de asistenţă;
 • asigură managementul de caz prin identificarea necesităţilor beneficiarului, planificarea, coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor din Planul individualizat de asistenţă;
 • colaborează cu unităţile medicale în care se desfăşoară programe terapeutice pentru consumatorii dependenţi, cu scopul de a comunica datele necesare în vederea menţinerii continuităţii programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri;
 • colaborează cu unităţile locale şi cu organizaţiile neguvernamentale în vederea elaborării unor programe de asistenţă, protecţie socială şi reinserţie socio-profesională a persoanelor care au consumat sau consumă substanţe psihoactive;
 • asigură confidenţialitatea datelor personale ale consumatorilor dependenţi de droguri, incluşi în programul integrat de asistenţă, conform normelor în vigoare;
 • -eliberează beneficiarilor care urmează programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, certificate nominale sau legitimaţii în format electronic codificate;
 • gestionează activităţile specifice de funcţionare a unei linii telefonice de informare şi consiliere pentru cetăţeni (populaţia locală);
 • sprijină activităţile comunităţilor terapeutice şi centrelor de formare înfiinţate în zona de competenţă