Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Calarasi

uniţi pentru viaţa
Tel verde
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Calarasi

Prezentarea Centrului

 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bucureşti 1, alături de: Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sector 1 şi sector 2 Bucureşti, Centrul de Asistenţă Integrată a Adicţiilor Pantelimon Bucureşti şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Teleorman.
Prin activităţile de prevenire desfăşurate în rândul populaţiei, echipa de specialişti a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului lor de activitate prevăzute în Strategia Naţională Antidrog, în scopul reducerii consumului de droguri, riscurilor asociate, precum şi a consumului de tutun şi alcool.

 


ECHİPA CPECA CĂLĂRAŞI

 

Coordonator CPECA Călăraşi: Alin Cristian STAN
Subcomisar de poliţie Dan Cedric PRICĂ
Inspector de specialitate în administraţia publică: Constantina Roxana DUMITROIU
 

 


ATRIBUŢII:
a) coordoneazã activitãţile de reducere a cererii de droguri în plan local;
b) elaboreazã, monitorizeazã şi coordoneazã, dupã caz, proiecte locale de prevenire;

c) monitorizeazã şi coordoneazã activitãţile instituţiilor locale cu competenţe în domeniu, ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale altor parteneri sociali implicaţi în implementarea la nivel local a Planului de acţiune;

d) implementeazã, la nivel local, proiectele şi campaniile naţionale avizate de Serviciul reducerea cererii de droguri, conform procedurilor standard, în domeniul reducerii cererii de droguri;

e) iniţiazã, susţin şi monitorizeazã campanii de informare/educare, comunicare la nivel local, elaboreazã/ realizeazã materiale de informare şi educaţie antidrog şi, dupã caz, realizeazã acţiuni de cooperare cu structuri similare din statele vecine, cu acordul prealabil al conducerii Agenţiei;

f) constituie bãncile proprii de date cu privire la activitãţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri;
g) participã la elaborarea şi realizarea de studii, analize şi sinteze privind fenomenul drogurilor în plan local/regional;
h) completeazã lunar grila de indicatori cu activitãţile realizate;
i) colecteazã datele obţinute de la DIICOT şi unitãţile penitenciare privind evidenţa infracţionalitãţii la regimul drogurilor, precum şi datele privind unitãţile de detenţie, conform grilei de indicatori;
j) colecteazã datele de la instituţiile locale care furnizeazã servicii consumatorilor de droguri;
k) executã introducerea, în baza de date a Serviciului ORDT, a informaţiilor colectate de la instituţii conform fişei de urgenţã şi fişei de admitere la tratament;
l) participã la programe de formare continuã şi perfecţionare în domeniu, schimburi de experienţã, în colaborare cu alte instituţii de specialitate naţionale şi internaţionale;

stan_alin_250

m) creeazã şi actualizeazã propriile pagini de internet, cu avizul de specialitate al Agenţiei;
n) iniţiazã şi participã la activitãţi de cercetare ştiinţificã în domeniu;
o) monitorizeazã activitãţile instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale care asigurã servicii de harm-reduction;

p) stabilesc planul individualizat, pe baza evaluãrii psihologice şi sociale şi în concordanţã cu rezultatele examinãrii medicale solicitate unei unitãţi medicale, conform criteriilor prevãzute în Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 860/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

q) asigurã managementul de caz prin identificarea necesitãţilor beneficiarului, planificarea, coordonarea şi monitorizarea implementãrii mãsurilor din planul individualizat de asistenţã;
r) acordã servicii de consiliere medicalã, psihologicã şi socialã individualã şi/sau de grup;
s) asigurã consilierea consumatorilor de droguri pentru dezvoltarea şi menţinerea motivaţiei beneficiarului şi acordã servicii de psihoterapie;

t) asigurã efectuarea testãrii multidrog;

u) realizeazã, în baza solicitãrii procurorului, evaluarea consumatorului, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţã a persoanelor consumatoare de droguri;

v) asigurã furnizarea de servicii directe consumatorilor de droguri prin intermediul unor programe, proiecte sau unitãţi-pilot specializate în furnizarea de servicii de asistenţã integratã în adicţii;

w) coopereazã cu furnizorii de servicii medicale, sociale şi psihologice în vederea implementãrii planului individualizat de asistenţã;

x) colaboreazã cu unitãţile medicale în care se desfãşoarã programe terapeutice pentru consumatorii dependenţi, în vederea menţinerii continuitãţii programului integrat de asistenţã a persoanelor consumatoare de droguri;

y) colaboreazã cu unitãţile locale şi cu organizaţiile neguvernamentale în vederea elaborãrii unor programe de asistenţã, protecţie socialã şi reinserţie socioprofesionalã a persoanelor care au consumat sau consumã substanţe psihoactive;

z) asigurã confidenţialitatea datelor personale ale consumatorilor dependenţi de droguri incluşi în programul integrat de asistenţã, conform normelor în vigoare;

aa) identificã şi participã la atragerea de resurse financiare externe în vederea susţinerii materiale a obiectivelor strategice ale Agenţiei;
bb) conlucreazã cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor acesteia;

cc) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei.